T-Shaped Model|

Nhân sự T-shaped có cách thc làm vic đa nhim và nm được gii pháp da trên kinh nghim riêng để hoàn thành mc tiêu công vic mà không ph thuc hoàn toàn vào cá nhân nào. Khái nim “nhân s T-shaped” còn khá mi đối vi nhiu tp đoàn nhưng đây là ch đề được quan tâm và tho lun sôi ni trước nhng li ích t nhng Nhân sự T-shaped mang lại cho công ty.

nhân sự T-shaped

Năng lc cNhân sự T-shaped

Mỗi chúng ta sinh ra đều s hu nhng tài năng và đim mnh riêng (Ikigai). Có nhóm gii v chuyên môn, xut sc v mt lĩnh vc (I – shaped). Trong khi đó, mt s nhóm người đặc bit khác có kh năng gii nhiu ngành ngh, kiến thc đủ rng để bao quát công vic có th áp dng linh hot nhiu mng khác nhau (T – shaped). Tuy nhiên, nhóm người “I – shaped” hoàn toàn có th tr thành “T – shaped” nếu được cung cp nhng công cđịnh hướng c th

Cho đến thi đim hin ti, Nhân sự T-shaped luôn đem li li ích cho t chc.

Một số đặc điểm để bạn có thể nhận diện ra một Nhân sự T-shaped đó là 

  • Hiu sâu và gii mt lĩnh vc chuyên môn c th
  • Có tính cách ham hc hi, tìm tòi nhng điu mi l đi cùng vi vic tiếp thu các k năng và kiến thc mi.
  • Tm nhìn xa, bao quát v các lĩnh vc để làm vic được vi nhiu người
  • Hiu biết v kiến thc xã hi và xây dng mi quan h đối ngoi tt
  • Tư duy và gii quyết công vic hiu qu
  • Nm rõ nguyên tc cơ bn trong ngành ngh
  • Qun lý thi gian hiu qu trong công vic và cuc sng
  • Hòa đồng, ci m để lng nghe ý kiến và quan đim t người khác
  • Đầu tư vào k năng chuyên môn song song vi k năng mm b tr hiu qu.
  • Ngoài các k năng ngh, các cá nhân T-shaped còn đảm nhn tt vai trò kết ni các mi quan h đồng nghip , kết ni sâu rng vi t chc. Điu này không nhng giúp h tr thành người làm tt công vic và còn to “hiu ng lan toả (halo effect)” giúp các cá nhân khác đi lên.

Ưu đim khi s dng Nhân sự T-shaped

Nhân sự T-shaped s mang đến nhiu li ích cho t chc, t cp độ nhân viên cho đến cp qun lý. Nhng cá nhân T shaped phát trin mnh trong các nhim v chính ca h mt phn nh vào năng lc ct lõi và kh năng hc hi nhanh chóng, nhưng h cũng rt thành tho trong vic thc hin các hot động khác nhau xung quanh công ty. C th

Tài năng

Nhân sự T-shaped hoàn thành tt công vic ca h nhanh chóng t b k năng h chn lc và tích lu được. Đây cũng là ngun tài nguyên vô giá, kiến thc được cht lc k lưỡng để có th đóng góp vào đề tài, kế hoch chung cho c nhóm, vic tho lun, cùng lên ý tưởng cũng s tr nên nhanh chóng hơn. 

Cng tác tt hơn 

Các Nhân sự T-shaped thường có k năng giao tiếp tt, hòa đồng vi đồng nghip. Nhng ý kiến t đồng nghip s được T–shaped lng nghe và la chn nhng yếu t phù hp vi công vic chung để đi đến phương án ti ưu ti thi đim đó.

K năng làm vic nhóm hiu qu

Năng lc này ca Nhân sự T-shaped đi đôi vi năng lc giao tiếp hiu qu và h cũng gii quyết được vic trong cp độ t chc. Nhân sự T-shaped đủ kh năng để đảm nhn công vic mi mà không mt quá nhiu thi gian để quen vic và cht lượng duy trì nhng công vic trước đó cũng vn được đảm bo. 

Tư duy “bức tranh lớn”

Nhng Nhân sự T-shaped s hu kh năng chuyên môn và giá tr cao. Tuy nhiên, h có xu hướng phát trin theo chiu sâu, ch tp trung vào lĩnh vc ca riêng mình và b qua nhng yếu t khác. Mt khác, Nhân sự T-shaped có th áp dng kiến thc chuyên môn và s ham hc hi ca h vào các lĩnh vc và sáng kiến kinh doanh khác nhau. 

T-shaped là hình mu nhân viên lý tưởng mà mi nhà tuyn dng mun có trong công ty ca h. Nhân sự T-shaped không ch hoàn thành nhim v ca h ph trách mà còn hoàn thành tt theo định hướng t chc. Vic chiêu m Nhân sự T-shaped mang li cho nhà tuyn dng s n định và duy trì công vic hiu qu. Để trang b các k năng tr thành các Nhân sự T-shaped xuất sắc, bn có th nâng cp bn thân thông qua vic tham gia lp hc áp dng “nguyên tc T – shaped” trong chương trình ging dy ca Paris – U.

Để hiu thêm v các chương trình ca Paris-U cùng thông tin của Nhân sự T-shaped, hãy xem thêm chi tiết ti đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window