Tất cả những người tham gia cung cấp nội dung phải chấp nhận các quy tắc ứng xử sau.

1. Tôi sẽ chỉ đăng ký một tài khoản trừ khi Paris-U cho phép tôi đăng ký các tài khoản khác.

2. Theo Quy định chống đạo văn của Paris-U, bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thi và các bài tập khác của tôi sẽ do tôi tự biên soạn (trừ khi những bài tập đặc biệt chấp nhận sự hợp tác).

3. Tôi sẽ không chia sẻ câu trả lời của các bài tập, bài kiểm tra, bài thi và các bài tập bổ trợ khác với bất kỳ ai khác (trừ trường hợp bài tập được cho phép chia sẻ giải pháp một cách rõ ràng). Điều này bao gồm cả các đáp án của cá nhân tôi và bất kỳ giải pháp nào được đưa ra bởi giảng viên hoặc các sinh viên khác.

4. Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi không trung thực nào làm tổn hại đến kết quả học tập của cá nhân tôi cũng như là kết quả của người khác. Bất kỳ hành vi vi phạm liên quan đến quy định này sẽ dẫn đến việc đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt quyền truy cập của tôi vào tất cả hoặc một phần của chương trình học.

Comments are closed.

Close Search Window