Wall of old building with small balconies in Madrid, Spain. Black and white image
t-shaped employee working environment

Université Libérale de Paris

Viện MBA là đối tác khoa học độc quyền tại Việt Nam dưới sự đề cử của Liên Minh Châu Âu và giấy uỷ quyền của Paris-U. Toàn bộ quy trình hỗ trợ học thuật của Viện MBA đã được Paris-U và tổ chức kiểm định độc lập quốc tế công nhận.

Université Libérale de Paris

Liên hệ để tư vấn xét học bổng và quy chế hỗ trợ tài chính dành riêng cho sinh viên quốc tịch Việt Nam. Chính sách học bổng và trợ phí có thể thay đổi mà không báo trước.

Không thể lưu đăng ký của bạn. Vui lòng thử lại.
Đăng ký của bạn đã thành công. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn trong thời gian tới.

Đăng Ký Tham Gia Workshop

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?
Close Search Window